OBJEDNÁVKA


Dodávateľ služieb

Televízne káblové rozvody, s. r. o. Humenné

Osloboditeľov 3
066 01 Humenné
IČO: 364 500 31
DIČ: 2020023599
IBAN: SK20 1111 0000 0066 2304 1025
BIC: UNCRSKBX
Variabilný symbol: číslo Vašej zmluvy
Mesačná platba: Eur

Jednorázový poplatok: Eur