Spoločnosť Televízne káblové rozvody s.r.o., Humenné vyhlasuje výberové konanie dodávateľskej firmy na servis a údržbu KDS. Hlavným predmetom zmluvy je starostlivosť o technológiu hlavnej stanice TKR s.r.o., primárne, sekundárne a terciálne rozvody vrátane účastníckych zásuviek.

Bližšie podmienky ohľadom predmetu zmluvy a povinnosti dodávateľa na vyžiadanie na zákazníckom centre TKR. T.č. : 0908945579, konatel@tkrhumenne.sk.

Ponuky zasielajte v obálke, v ľavom hornom rohu prednej strany uveďte Výberové konanie. na adresu : TKR s.r.o., Osloboditeľov 3, 066 01 Humenné.

Uzávierka výberového konania je 16.2.2024.